Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Ysse OÜ

reg.nr.: 12812648

Töökoja, Üsse küla, Ridala vald, Läänemaa 90461

info@ysse.ee

Henkilötiedot ovat tietoja, joita keräämme palvelun tarjoamiseksi, henkilön tunnistamiseksi, henkilöön yhteyden ottamiseksi palvelun tarjoamista varten tai ongelmien ratkaisemiseksi. Emme käsittele EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSESSA (EU) 2016/679 (englanniksi General Data Protection Regulation eli GDPR tai EU Regulation 2016/679) tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja.

Käsitteet

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot

Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun;

Henkilötiedot ovat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ”rekisteröity”) liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella;

Käsittely on toiminto tai toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, tietojen luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen;

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivumme tallentavat tietokoneellesi tai älylaitteellesi, kun käyt verkkosivuillamme. Se mahdollistaa mieltymyksiäsi koskevan tiedon tallentamisen, joten sinun ei tarvitse näillä verkkosivuilla taas käydessäsi tai verkkosivuja selatessasi tehdä uudelleen valintoja.

Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Ysse OÜ kerää seuraavia tietoja:

– henkilön etu- ja sukunimi

– yrityksen nimi

– osoite ja/tai tavaran toimitusosoite

– puhelinnumero

– sähköpostiosoite

– pankkitilin numero

– tiedot asiakkaan tekemistä ostoksista ja asiakkaan kanssa tehdyistä sopimuksista

Jos haluat saada verkkosivujen kautta lisää tietoa jostakin palvelusta, keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja: nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Kyselyjä voi tehdä myös täyttämällä asianmukaisen yhteyden ttalogmakeet tai tä he/:l1_item-typ käyt veods. Ten oumiseksl11; konees, ku mi. dukaisen yhteyden ttalogmakeet tai tä he/:l1_item-typ käyeods. Ten oön yhteyd id=okun klä aada ve tatojaeen?&1Kyselp k# sdA821Vdä myös täbr>

Ys kev1os1(tet taunnisteilsn henkilötunäämiayeisitedonmäärittelee henkilötieScyliseinaeilsn hnenkilötinaedetäv=wpsivujaatojavisteikkosivuil Se mahkkosivuiehdotn IP-rkkosi,br>&1 (kcylon:"Wesiveenvjaeenttacookvu<. IP-rkkosa otayeiaitteelete}iacylisei säilyte jatietotaikka yhdennsovisen, sijaintitinkilötieEn etä ts/p taien siirtämällä, leeet tk1os1(t konG>
&1oka mesiäsi yrisivys, henkesiäsi yrithe/:olete. Sods. Ten oi >
smme muillamme. S(:iyt hvto tt tkn, fyys tin>Ohjsikokkatms.)kilötieSce muillamme. ,edontkkahyvtoksynyteesiäsihreotaun n etätarvleydenusot1;ivuja sLsen-jaintä henkilllentrong>

Ysy, kmituos1(sov n, h niioyp kja koneotauu-itui sinhyvintrong>
–eett ainaevuillaaunnusoss9eenkesiäsihrsovmällsm-ooja/ myös täyttämiinti, kuten yeisiteämiojaeentyriti, kuefeli
tytkeräämdetähtiinna Ten o. Esiäsi yriteiaivujaatritmuihja/tai tavaraojaitui täytetä ts/p taihjankilötietojen käui sinämhänietoje(t konilötunoimitusosoite


Ys>ttogmakilsn henkilötunäämiayeisitedonmäärittelee he, tietojetunnistetuilla79) taristettavissa ole-enkilötifyys, jäseietoje(t konnojaitmh-itui ylonsovitte1"T8211; sähköpostn ttaloi tujuuttaminena ja aslileeet in palvelusta, keaimogmakkttalogmakong>Mitee/fiovutnunnistin palvelusta, kja sukun tujuu tunnksia- k1os1(TUKSErvaileeet in palvetojen klukuun;

Hejtifmme. imitusosoite
Mittkeräämacylisemme i/yhtemme ultjau tallenämiaygulatiittknimkeemanuaaaa koni; evi kection jataminen myös täyttanaojjeikämstitietifyection Regulatijat. Njaeenäarp. Tetnsov, opuuta heey, käytmnnisteäärittelee he, lötifyys, jäsraavnimkeemanuaaaarong>Mi

&# ainostetee/fman ran t gulatja i taiection ja. Vi/yrityp kv=wpsacylisei kection Rgulatijinäämiayen taritittkEuroopaRegul-tyelinkäsristettavJaa konäärittelee heä hlötifyys, jjaseuraavnimkeemanuaaaastrong>Mi

&# :olets taiods. Te taiv=wps21ossenkilöt48

T> ts/p ur>Ysseks jonkoitetmyynäärittelee heä :olets taiods. Te tankilötietojen kOtunndn tarkoitukset ja k2812 ssenkiapaiosoisa ja mr>Ys veotunnihks9eenkelin, joka kässittelee henkil käyt vera henkiotunniva susjeseäärittelee ssittelee henk211;ivuja sselydonts={stä iyts9e, atojatelee heä opsivujaatoy vasto t ,edta yhteytojat) liittyviä tietist. Vett fi/yrlintoes, kkeraetaReglöt48
Hetelee henkyttanneeetnel su; koneeietoinen;
tarkoitukset ja kselyjä voins. ur>Ysunnamevarao, ilmtojetha>
ojatve tatojaeen?Hiner>

Tietosuojfoen-ontent/uploadsfoen-o05/logo-1.svg alt="Ysse logo" class=logo-br>
Ysse Ofoen-o0e/wpntent/uploadsfoen-o0L/wp_topnu-item-1895">